OFERTA...
Inż. Jerzy Korzekwa

Ekspertyzy budowlane - są to opracowania, których zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego wybranej części, w przypadku zaistnienia okoliczności, których efektem jest powstanie przemieszczeń, zarysowań, nadmiernych ugięć, pęknięć, zniszczenie materiału budowlanego lub połączeń. Zadaniem ekspertyzy jest wskazanie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, jak również wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia. Najczęściej wykonywane opracowania dotyczą budynków starszych, wykonywanych z materiałów obecnie nie stosowanych, których dalsza eksploatacja jest możliwa, lecz niezbędne jest dokonanie prac wzmacniających lub naprawczych. Ekspertyzy budowlane dotyczyć mogą również etapu realizacji inwestycji lub robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach opracowanie to może być podstawą skutecznego dochodzenia roszczeń wobec nierzetelnego wykonawcy robót budowlanych lub developera. Ponadto wykonanie ekspertyzy budowlanej niezbędne jest w każdym przypadku dokonywania rozbudowy (nad budowy) lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, np. z funkcji mieszkalnej w parterze budynku na każdą funkcję usługową lub handlową.

Nadzór budowlany - Każda inwestycja budowlana wymaga potwierdzenia jakości i prawidłowości wykonania poszczególnych elementów robót. W szczególności prac tymczasowych. Ustawa Prawo Budowlane określa osobę, niezwiązaną bezpośrednio z wykonawcą robót, która powinna wykonywać nadzór budowlany.

Projekt budowlany - to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Projekt budowlany powinien zawierać: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej, oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych). Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. DzU 03.207.2016 z póżn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy (kierownik robót) jako jednego z uczestników procesu budowlanego. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to oczywiście określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję. Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).

 

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768 lub większej w minimum 16-bitach w przeglądarce MS Internet Explorer 5.x+, Opera 5.x+ lub Mozilla
DESIGN : VLADEK :: COPYRIGHT © 2007 . WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !
[LINUX LAB] [VLADEK HOME PAGE] [eBOOK Liberary]